Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny | Platby obědů | Jídelníček |


1. Obědy ve školní jídelně se vydávají v době od 11.45 do 14.00 hod.

2. Pracovní den v kanceláři školní jidelny začíná v 9.00 hodin. První 2 pracovní dny v měsíci je pracovní doba vedoucí školní jídelny od 7.30 hodin, z důvodu prodeje stravenek.

3.  V případě nemoci žáka odhlašují rodiče oběd telefonicky na telefonním čísle 731 128 601 přes záznamník, kde nahlásí jméno dítěte, třídu a dobu nepřítomnosti. Odhlášení je také možné pře email vedoucí školní jídelny, který je vyvěšen na webových stránkách naší školy. (storkova.jarmila@seznam.cz) První den nemoci si rodiče mohou vyzvednout oběd do vlastních čistých nádob. V dalších dnech nemoci je rodič povinen oběd odhlásit.

4. Změny účtu a způsobu placení je nutné neprodleně oznámit vedoucí školní jídelny, stejně tak ukončení stravování.

5. Vyučující poslední dopolední vyučování hodiny odvádí žáky do jídelny. Před jídelnou si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky do regálů, uloží si bundy a boty a umyjí si ruce.

6. Vyučující předá žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.

7. Pro jídlo si žáci odcházejí na pokyn dohlížejícího učitele.

8. Jídlo je vydáváno strávníkovi dle jeho vlastní objednávky. V případě, že strávník nemá čip (ztráta nebo zapomenutí doma), ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která mu vystaví náhradní doklad tzv. náhradní stravenku.

9. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, aby si nezpůsobili úraz. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu, zásadně vsedě. Moučníky si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.

10. Pedagogický dohled sleduje v jídleně chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, spadlé jídlo, apod.), učiní dohled nezbytná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a vysušit.

11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, poskytne pedagogický dohled první pomoc, provede zápis do knihy úrazů a oznamí úraz zástupci ředitelky školy.


V Liberci dne 3.1.2013

                                                                                                 Mgr. Jarmila Hegrová
                                                                                                                                 ředitelka školy