Základní škola Liberec, Švermova
kytka

GDPR - Přehled základních agend

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, (dále jen „škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy a dále pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení. 

Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, podléhají tato zpracování souhlasu osob, kterých se týkají. V případě dětí do 16 let, souhlasu jejich zákonných zástupců. Tato zpracování však škola provádí jen výjimečně. Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ecjmi2a, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: zs12@volny.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Švermova 403/40, Liberec 10, 460 10 nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Švermova 403/40, Liberec 10. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva: - na přístup k osobním údajům, - na opravu osobních údajů, - na výmaz osobních údajů, - na omezení zpracování osobních údajů, - vznést námitku proti zpracování osobních údajů, - na přenositelnost údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Identifikační údaje správce

Název: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace

Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10, 460 10

Zastoupena: Mgr. Jarmila Hegrová

IČO: 70884978

DIČ: CZ70884978

Tel: 485 151 255

ID datové schránky: ecjmi2a

Webové stránky: www.zssvermova.cz 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Jaroslav Sopoušek, email: dpo-po@seznam.cz, tel.č. 725 807 600. 
Informace o zpracovávaných údajích: přílohaDokumenty ke stažení
Informace o zpracovávaných údajích Microsoft Office Excel soubor 59 kB Stáhnout