Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

zanedlouho začneme nový školní rok 2020/21. Doufejme, že bude lepší a klidnější než ten předchozí. MŠMT vydalo manuál, který slouží jako pomůcka při organizaci výuky.

Zde krátký výtažek:

Obecné informace

 • Škola zahajuje svou činnost v plném rozsahu.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Aktuální oznámení, hlášení nemocných žáků budou sdílena v kanceláři školy na tel. č. 731 142 890 nebo 485 151 255

Opatření ve vnitřních prostorách školy

 • Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená hygienická opatření, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude považováno za hrubé porušení kázně.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce tekutým mýdlem a každý použije dezinfekci.
 • Důkladné větrání zabezpečuje vyučující a to alespoň 2x za hodinu po dobu 3-5 minut.

Podezření na výskyt nákazy COVID 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit ( zvýšená teplota, kašel, jiný příznak)
 • Pokud žák vykazuje některé příznaky, bude umístěn do izolace – samostatná místnost. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, ten si ho okamžitě vyzvedne.
 • Žáci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy  v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Pokud  v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se to netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Stravování

 • Před vstupem do jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci.
 • Strávníci budou dodržovat vyznačené rozestupy.
 • Jídlo včetně příborů vydává personál.

 

Mgr. Jarmila Hegrová, ředitelka školy

 

V Liberci 25. 8. 2020

 Dokumenty ke stažení
Manuál MŠMT PDF soubor 964.2 kB Stáhnout