Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Informace pro rodiče a žáky k provozu školy

Vážení rodiče,

vzhledem k hygienicko- epidemiologické situaci je škola nucena zohlednit metodický pokyn MŠMT (viz odkaz). Dále poskytujeme stručné informace k provozu školy od 1. 9. 2021.

Přejeme vám i vašim dětem klidný školní rok.

Školní družina a zájmové kroužky

Provoz školní družiny je v běžném režimu od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Otevření zájmových kroužků zatím plánujeme dle aktuální covidové situace.

Provoz školní jídelny

Třídy mají rozpis nástupů na oběd podobný jako v loňském roce, proto musíte počítat s pozdějším návratem žáků domů.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky). Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v přiloženém manuálu.

Pravidla pro vstup do prostor školy třetím osobám

Přítomnost třetích osob ve škole by dle manuálu MŠMT měla být omezena na nezbytně nutnou dobu. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování, 180 dní po Covidu).

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná pouze po nahlášení v kanceláři  školy.

Výjimka ke vstupu je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd první školní den.

Všichni návštěvníci školy mají po celou dobu návštěvy zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.