Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Kritéria pro přijetí do školní družiny

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
Švermova 403/40, 460 10  Liberec 10

 

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, Mgr. Jarmila Hegrová, (dále jen základní škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny v Základní škole, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace.

1. Obecná ustanovení

a)     Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové.

b)     Přijetí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny, která jsou v souladu s vyhláškou           MŠMT č. 74/2005 v platném znění a jsou platná pro nadcházející školní rok 2018/2019.

c)      Děti budou přijímány do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný        školní rok.

d)     O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě:
- písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu.
- splnění Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny až do výše stanovené kapacity volných        míst pro daný školní rok.

 

2. Stanovení volné kapacity školní družiny pro školní rok 2018/2019

a)     Celková maximální kapacita školní družiny je stanovena na 150 žáků.                                                       

 

3. Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2018/2019

1       - žáci 1., 2. a 3. ročníku

2       - žáci 4. ročníku v  případě, že nebude naplněna kapacita školní družiny,

         Pokud nebudou moci být z kapacitních důvodu přijaté všechny děti v rámci určitého kritéria, bude o přijetí rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší.

 


 

4. Časový harmonogram přijímání dětí do školní družiny pro rok 2018/2019

a)  V týdnu 7. 5. – 11. 5. rozdání závazných přihlášek do školní družiny pro rok 2018/2019 žákům
 současného 1. a 2. ročníku.

b)  Do 18. 5. odevzdání vyplněných závazných přihlášek třídní učitelce. Pokud žák nebude předběžně přihlášen do školní družiny nejpozději k datu 21. 5., nemusí být z důvodu naplněné kapacity     ŠD v září 2018 do školní družiny již přijat.

c) Závazné přihlášky do školní družiny pro rok 2018/2019 budou žákům budoucího 1. ročníku rozdány na schůzce zákonných zástupců v červnu.     

                                                                                                                             

Závěrečné ustanovení

         Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny v Základní škole, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, bude ředitelka školy brát v úvahu dodržení termínu pro odevzdání závazné přihlášky a splnění jednotlivých kritérií pro přijetí do školní družiny v uvedeném pořadí.

 

 

V Liberci 10. 4. 2018