Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Řád školní družiny

Řád školní družiny | Platby ve ŠD | ŠVP školní družiny | Informace o školní družině |


Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Švermova, Liberec X

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.   
Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka školní družiny. Vnitřní řád školní družiny je též na webových stránkách školy.

1.2. Školní družina (dále ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 163/2018 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

2. POVINNOSTI A PRÁVA ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

2.1 ŠD je určena pro žáky prvního stupně, kteří mají právo se do ŠD přihlásit.

       V případě, kdy nemohou být do ŠD zařazeni všichni přihlášení žáci, rozhoduje o zařazení žáků ředitel školy dle těchto kritérií:

       • přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku

       • rodiče žáka musí mít vyrovnány veškeré finanční závazky vůči školní družině z 

          předchozího školního roku   

 2.2 Žák neopouští oddělení ŠD bez vědomí vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 2.3 Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

 2.4 V ŠD žák plní pokyny vychovatelek, které jsou v souladu se školním řádem a Vnitřním řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně a se kterým byl prokazatelně seznámen. Dodržuje pravidla chování, která si v ŠD žáci a vychovatelé odsouhlasili.

2.5 Žák má v ŠD k dispozici hračky, hry a jiný inventář, ke kterým se chová ohleduplně a neničí je.

2.6 Žák je seznámen s postihy, které jej za nedodržování pravidel chování, školního  řádu a Vnitřního řádu školní družiny čekají. Na hodnocení a klasifikaci chování  žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o ZŠ, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně Vnitřní řád ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

2.7  Žáci i zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí zájmového vzdělávání.

2.8 Zákonní zástupci jsou povinni informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by měly vliv na průběh zájmového vzdělávání.

2.9 Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat údaje podle §28 odst. 2 a 3 další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost žáka.

 

 3. PŘIHLAŠOVÁNÍ   A  ODHLAŠOVÁNÍ

 3.1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

 3.2. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně.  Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 3.3. V docházkovém sešitě /třídní knize / je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod  jen pokud se liší od zápisního lístku.  Písemné omluvenky se ukládají po dobu jednoho školního roku.

 

4. ORGANIZACE ČINNOSTI

4.1. Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 6.30 hod. do 7.30 hod. ráno a od konce vyučování do 16.30 hod. V případě děleného vyučování ŠD zajišťuje provoz do 8.45 hod.

4.2. V době od 13.00 do 15.00 probíhají v ŠD plánované činnosti, proto jsou stanoveny odchody žáků ze ŠD stanoveny takto: 

       a/ Od oběda do 13. 00 hod.

       b/ Po odpolední činnosti od 15.00 do 16.30 hod. 

       c/ Na nepovinné předměty, kroužky budou žáci uvolňováni dle potřeb.

       d/ Dodržujte čas odchodů, které uvedete na zápisním lístku. Žáci, kteří budou odcházet s doprovodem v 15.00 budou na Vás s dozorem čekat ve vestibulu školy.

4.3. Do oddělení ŠD se zapisuje 25 – 30 žáků na pravidelnou docházku.

4.4. Žáky do ŠD si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování.

4.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost v oblasti zájmového vzdělávání hlavně formou rekreačních a zájmových činností.

4.6. Činností družiny se mohou zúčastňovat i nezařazení žáci k pravidelné docházce, pokud  se této činnosti  neúčastní plný počet řádně zapsaných žáků.

4.7. O provozu ŠD v době vedlejších a hlavních prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Pokud se písemně přihlásí nejméně 12 žáků, provoz bude zajištěn.

 

4.8. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna bude provoz ŠD zajištěn podle pokynů zřizovatele nebo hygienika.

 

5. POSTUP PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA Z ŠD

5.1 Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do 16.30 hodin a neúspěšného navázání telefonického kontaktu se zákonným zástupcem dítěte nebo dalšími rodinnými příslušníky, vyčká vychovatelka s žákem po dobu nejdéle 1 hodiny po skončení provozní doby ve ŠD, poté informuje vedení školy a kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě a policii ČR.

 

 

 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

6.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídní knize.

6.2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatel metodicky správným postupem a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

6.3. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech ve školní družině a stejně tak jakoukoli nevolnost, či indispozici.

6.4. Při úrazu žáka vychovatelka zváží situaci a zajistí ošetření, zavolá rodiče, případně lékařskou pomoc. Úraz zaznamená do knihy úrazů.

6.5. Během provozu školní družiny nevstupují rodiče z hygienických a bezpečnostních důvodů do prostor školní družiny. Individuální pohovory budou probíhat na základě osobní domluvy.

 

7.   DOKUMENTACE

7.1. Ve ŠD se vede tato dokumentace: 

       a/ zápisní lístek žáků

       b/ přehled výchovně vzdělávací práce, týdenní, měsíční a roční plány činnosti ŠD

       c/ docházkový sešit 

 

 

V Liberci 3. 8. 2015

Vedoucí vychovatelka: Julie Růžičková

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Hegrová