Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Řád školní družiny

Řád školní družiny | Platby ve ŠD | ŠVP školní družiny | Informace o školní družině |


Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Švermova, Liberec X

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka školní družiny při zápisu dětí do ŠD.

1.2. Školní družina (dále ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

2. POVINNOSTI A PRÁVA ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

2.1. ŠD je určena pro žáky prvního stupně, kteří mají právo se do ŠD přihlásit.

      V případě, kdy nemohou být do ŠD zařazeni všichni přihlášení žáci, rozhoduje o zařazení dětí ředitel školy dle těchto kritérií:

       • přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku

       • rodiče žáka musí mít vyrovnány veškeré finanční závazky vůči školní družině z předchozího školního roku

       • děti rodičů na mateřské dovolené, či nezaměstnaných rodičů se zařadí podle naplněnosti oddělení.

2.2. Žák neopouští oddělení ŠD bez vědomí vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

2.3. Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

2.4. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně a se kterým byl prokazatelně seznámen. Dodržuje pravidla chování, která si v ŠD žáci a vychovatelé odsouhlasili.

2.5. Žák má v ŠD k dispozici hračky, hry a jiný inventář. Při úmyslném poškození těchto pomůcek je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

2.6. Žák je seznámen s postihy, které jej za nedodržování pravidel chování, školního řádu a řádu školní družiny čekají. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o ZŠ, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

     Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ve ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

 3. PŘIHLAŠOVÁNÍ  A  ODHLAŠOVÁNÍ

3.1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

3.2. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně.

        Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

3.3. V docházkovém sešitě / třídní knize / je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se liší od zápisního lístku.

         Písemné omluvenky se ukládají po dobu jednoho školního roku.

4. ORGANIZACE ČINNOSTI

4.1. Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 6.30 hod. do 7.30 hod. ráno a od konce vyučování do 16.30 hod. V případě děleného vyučování ŠD zajišťuje provoz do 8.45 hod.

4.2. V době od 13.00 do 15.00 probíhají v ŠD plánované činnosti, proto jsou stanoveny odchody dětí ze ŠD takto: 

       a/ Od oběda do 13. 00 hod.

       b/ Po odpolední činnosti od 15.00 do 16.30 hod. 

       c/ Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny LUŠ budou děti uvolňovány dle potřeb.

       d/ Dodržujte čas odchodů, které uvedete na zápisním lístku. Děti, které budou odcházet s doprovodem v 15.00 a v 15.30, budou na Vás s dozorem čekat ve vestibulu školy.

4.3. Do oddělení ŠD se zapisuje 25 – 30 žáků na pravidelnou docházku.

4.4. Žáky do ŠD si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování.

4.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost v oblasti zájmového vzdělávání hlavně formou rekreačních a zájmových činností.

4.6. Činností družiny se mohou zúčastňovat i nezařazení žáci k pravidelné docházce, pokud se této činnosti neúčastní plný počet řádně zapsaných žáků.

4.7. O provozu ŠD v době vedlejších a hlavních prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Pokud se písemně přihlásí nejméně 12 žáků, provoz bude zajištěn.

4.8. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna bude provoz ŠD zajištěn podle pokynů zřizovatele nebo hygienika.

 

5. POSTUP PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA Z ŠD

5.1. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do 16.30 hodin a neúspěšného navázání telefonického kontaktu se zákonným zástupcem dítěte nebo dalšími rodinnými příslušníky, vyčká vychovatelka s dítětem po dobu nejdéle 1 hodiny po skončení provozní doby ve ŠD, poté informuje vedení školy a kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě a policii ČR.

 

6. BEZPEČNOST   A  OCHRANA  ZDRAVÍ ŽÁKŮ

6.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.

6.2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatel metodicky správným postupem a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

6.3. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech ve školní družině a stejně tak jakoukoli nevolnost, či indispozici.

6.4. Při úrazu žáka vychovatelka zváží situaci a zajistí ošetření, zavolá rodiče, případně lékařskou pomoc. Úraz zaznamená do knihy úrazů.

6.5. Během provozu školní družiny nevstupují rodiče z hygienických a bezpečnostních důvodů do prostor školní družiny. Individuální pohovory budou probíhat na základě osobní domluvy.

 

7.   DOKUMENTACE

7.1. Ve ŠD se vede tato dokumentace: 
       a/ zápisní lístek žáků 
       b/ přehled výchovně vzdělávací práce, plány práce
       c/ docházkový sešit 

 

V Liberci 3. 8. 2015

Vedoucí vychovatelka: Julie Růžičková

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Hegrová