Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny | Platby obědů | Jídelníček |


1. Obědy ve školní jídelně se vydávají v době od 11,40 do 14,00 hod.

2. Pracovní den v kanceláři školní jídelny: 7,30 – 14,00 hod.

3. V případě nemoci žáka odhlašují rodiče oběd telefonicky na telefonním čísle 731 128 601 přes záznamník, kde nahlásí jméno dítěte, třídu a dobu nepřítomnosti. Odhlášení je také možné přes email vedoucí školní jídelny (jidelna@zssvermova.cz). První den nemoci je možno si vyzvednout oběd do vlastních čistých nádob. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit.

4. Změny účtu a způsobu placení je nutné neprodleně oznámit vedoucí školní jídelny, stejně tak ukončení stravování.

5. Žáci si před jídelnou odloží tašky a jiné školní pomůcky do regálů, popřípadě v šatnách, a umyjí si ruce.

6. Pro jídlo si žáci odcházejí na pokyn dohlížejícího učitele.

7. Jídlo je vydáváno strávníkovi dle jeho vlastní objednávky. V případě, že strávník nemá čip (ztráta nebo zapomenutí doma), ohlásí tuto skutečnost vedoucí jídelny, která mu vystaví náhradní doklad, tzv. náhradní stravenku. V případě nepřítomnosti vedoucí jídelny řeší strávník chybějící čip s vedoucí kuchařkou.

8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, aby si nezpůsobili úraz. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu, zásadně vsedě. Moučníky si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.

9. Pedagogický dohled sleduje v jídelně chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, spadlé jídlo apod.), učiní dohled nezbytná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a vysušit.

10. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, poskytne pedagogický dohled první pomoc, provede zápis do knihy úrazů a oznámí úraz zástupci ředitelky školy.

 

V Liberci dne 1. 9. 2017                                                                      

Mgr. Jarmila Hegrová

ředitelka školy