Základní škola Liberec, Švermova
kytka

O naší škole

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Nachází se v liberecké čtvrti Františkov, je dostupná městskou hromadnou dopravou. Její kapacita je 375 žáků.

Vzhledem k menšímu počtu dětí, panuje ve škole “rodinná“ atmosféra. Každý vyučující zná žáky školy i s jejich klady a nedostatky. Každý žák zná dobře zaměstnance školy, na každého z nich se může kdykoli obrátit s žádostí o radu a pomoc. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za „svou“ školu.

 

VYBAVENÍ ŠKOLY

Prostorové

Škola má výborné prostorové podmínky. Využívá 3 budovy.

1. Budova A

          - učebny 1. stupně

          - školní družina - herny

          - školní jídelna, kuchyň

          - cvičná kuchyňka

2. Budova B

          - učebny 1. a 2. stupně

          - odborné učebny fyziky, chemie, informatiky a výtvarné výchovy

3. Tělovýchovný pavilon

          - 2 tělocvičny se zázemím

 

V odborných učebnách jsou umístěny počítače s dataprojektorem.

Kromě budov je součástí školy i rozsáhlá zahrada a nové multifunkční hřiště.

Pro pedagogické pracovníky je zařízena sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárny, kopírky) a kabinety.

Pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd slouží tělocvičny nebo jídelna.

Pro zájmovou činnost slouží školní družina, která je vybavena pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní a pasivní relaxaci a pro učení.

Šatny pro odkládání oděvů a obuvi jsou nově vybudovány a vybaveny skříňkami. Šatny pro převlékání na TV jsou přímo u tělocvičen.

U sborovny v budově B je v přízemí vyhrazena místnost s lůžkem, určená k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného.

Ve škole jsou dále další pomocné prostory pro zajištění chodu – sklady, prostory pro třídění odpadu.

 

ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

SOUČÁSTI ŠKOLY

Materiální podmínky

- kmenové třídy vybaveny novým nábytkem

- počítačová učebna s připojením na internet

- nová knihovna s počítači

- odpovídající vybavení učebními texty, knihami, pomůckami

- zvláštní vybavení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- vybavení pro sportovní vyžití, výtvarné aktivity

Hygienické podmínky

Postupně dobíhá rekonstrukce a modernizace prostor:

- oprava sociálního zařízení

- vybavení šaten šatními skříňkami

- obnova žákovského nábytku

- úprava zahradních prostor

- výměna oken

 

Pravidelně se sleduje:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků před úrazy, násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy

- vzdělání propojené se skutečným životem

- věková přiměřenost a motivující hodnocení

- spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy

- organizování školní výuky s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků

- vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů

- zdravé prostředí učeben (světlo, bezhlučnost, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku

- dostupnost prostředků první pomoci

 

Pro nenáročné pohybové aktivity či individuální relaxaci slouží relaxační místnost, na chodbách možnost tělovýchovné aktivity. Pro odpočinek v odpoledních hodinách jsou k dispozici prostory školní družiny nebo pozemek školy (nové hřiště, relaxační koutek, školní nádvoří, skautský koutek)

V případě hezkého počasí chodí žáci na velkou přestávku ven.

Pro dodržování pitného režimu slouží nápojové automaty, ve školní družině je k dispozici ve várnici čaj.