Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Asistent pedagoga

Poradenství | Specifický program proti šikanování | Přijímací řízení ve šk. roce 2021/2022 | Výchovný poradce | Asistent pedagoga | Ombudsman dětem |


     Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi (učiteli, vychovateli, speciálnímu pedagogovi apod.) při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje podle potřeby s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo i s ostatními žáky třídy. Práce asistenta s žáky by měla probíhat podle instrukcí pedagoga.

     Mezi úkoly asistenta pedagoga pro práci s žáky může patřit například kontrola plnění úkolů, opakování instrukcí poskytnutých učitelem, opakování a procvičování již probrané látky. Individuální i skupinová práce asistenta pedagoga s žákem/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučování by měla vždy probíhat přednostně ve třídě, kde jsou současně vzděláváni ostatní žáci.  

       Práce asistenta pedagoga s žáky v oddělené učebně by měla být realizována pouze v odůvodněných případech (např. když je žákův vzdělávací plán zcela odlišný od výuky ostatních spolužáků a lze odůvodněně předpokládat, že paralelní výuka podle dvou vzdělávacích plánů by působila velmi rušivě).

     Asistent pedagoga by neměl pracovat pouze s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, naopak – ve vybraných aktivitách by měl zastoupit učitele v práci s žáky bez postižení/ bez znevýhodnění. Účelem asistentova působení u žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb je, aby učitel získal více prostoru pro vlastní práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Práce asistenta probíhá těmito způsoby:

  1. skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním) v běžném vyučování ve třídě;
  2. skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním) v běžném vyučování mimo třídu – asistent si bere vybranou skupinu žáků do jiné učebny, kde s nimi pracuje na zadání odlišném do zadání probíraného ostatními žáky ve třídě;
  3. individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vyučování ve třídě;
  4. individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami mimo třídu – asistent si bere konkrétního žáka do jiné učebny, kde s ním pracuje na zadání odlišném od zadání probíraného ostatními žáky;
  5. práce s ostatními žáky ve třídě (tj. s žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb);
  6. individuální i skupinové doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po vyučování ve škole;
  7. individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v odpoledních hodinách v mimoškolní prostředí (zejména v domácím prostředí, ale může být i v knihovně, nízkoprahovém centru apod.).