Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Školní speciální pedagog

Poradenství | Školní speciální pedagog | Specifický program proti šikanování | Přijímací řízení ve šk. roce 2019/2020 | Výchovný poradce | Asistent pedagoga |


Školní speciální pedagog – Mgr. Monika Hrabarová

konzultační hodiny: dle dohody

1. patro budovy B, číslo dveří 17

 

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

3) Realizace intervenčních činností, tj.

a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

b)provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),

d) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy,

h) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,

i) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.

 

Metodické a koordinační činnosti

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

____________________

ODKAZY:

Středisko výchovné péče Čáp  http://www.svp-lbc.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec  www.pppliberec.cz

Psychiatrické oddělení nemocnice Liberec  https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/