Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Specifický program proti šikanování

Poradenství | Specifický program proti šikanování | Přijímací řízení ve šk. roce 2021/2022 | Výchovný poradce | Asistent pedagoga | Ombudsman dětem |


SPECIFICKÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

1. Společné vzdělávání pedagogů a supervize „zvenčí“
Vzdělávání pedagogů bylo nastartováno prostřednictvím účasti na projektu „Minimalizace šikany“. Intenzivním školením (4 moduly – znaky šikany, stádia šikanování, kroky při řešení šikany, její prevence) prošlo 10 pedagogů ZŠ, zbytek učitelského sboru – I. a II. stupeň a vychovatelky ŠD byl doškolen.
Pro školu byl vypracován krizový scénář.
Jakou součást vzdělávání jsou k dispozici různé metodické a pomocné materiály, konkrétně např.:
Brožury Minimalizace šikany.
Kolář, M.: Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001
Martínek, Z.: Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha:  Grada, 2009.
Bendl, S.: Ukázněná třída. Praha: Triton, 2005.
Hermochová, S. : Skupinová dynamika ve školní třídě. AISIS, 2005.
Bourcet, S., Gravillonová, I.: Šikana ve škole, na ulici, doma. Praha: Albatros, 2006.
Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24246/2008-6
http://aplikace.msmt.cz/htm/KTSkolniprogramprotisikanovani.htm
Zkrácená závěrečná zpráva projektu MŠMT: Kolář, M: Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízení.
Další materiály určené pro preventivní práci pedagogů (např. Diagnostika třídních skupin, dotazníky umožňující mapovat klima třídy a výskyt šikanování ve škole …)
Po proškolení pedagogů následovala supervizní setkávání s lektory, během kterých se pracovalo na zavádění speciálního programu proti šikanování, součástí supervize byly rovněž individuální a skupinové konzultace konkrétních případů i metodických problémů.

2. Vytvoření užšího realizačního týmu (dále URT) v rámci školy
Byl vytvořen URT ve složení: ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence sociálně – patologických jevů, zástupce I. stupně.
Členové URT se setkávají na pravidelných schůzkách zpravidla jednou měsíčně a náplní schůzek je:

 • mapování aktuální situace ve škole
 • reakce na konkrétní upozornění ze strany kolegů – nevhodné chování některého žáka, zhoršení vztahů v některé třídě, náhlé zhoršení prospěchu …
 • domluv na formě pomoci při řešení již vzniklých situací – sledování vytipovaných žáků, spolupráce s třídními učiteli (dále TU
 • prosazování jednotného postoje v problematice šikany i dalších sociálně – patologických jevů

 

3. Zmapování skutečné situace ve škole a motivování učitelů ke změně
Je zapotřebí pravidelně mapovat vztahy mezi spolužáky. Jako vhodný způsob se jeví šetření na počátku každého školního roku u žáků 3. – 9. tříd, během kteréhož děti zpětně zhodnotí své vztahy se spolužáky za minulý školní rok. Využije se dotazníku B3 – dotazník pro diagnostiku třídních kolektivů (
www.diagnostikaskol.cz). U žáků 1. – 2. třídy by měly být tyto aktivity realizovány prostřednictvím her, malování, soutěží, školních a mimoškolních akcí.
Na základě pravidelně realizovaných depistáží budou mapovány konkrétní situace v jednotlivých třídách a výsledkům uzpůsobena další práce s třídními kolektivy.
Vytipování kritických míst a situací (dohledy).

4. Společný postup pedagogů i rodičů při řešení případů šikanování
Jedním z elementárních opatření k ochraně dětí před násilím je domluva pedagogů jak postupovat při řešení výchovně náročných – krizových situací, v našem případě šikanování. Konkrétně byly rozpracovány tři základní scénáře:
a) Pro situace, které zvládne škola sama
Pedagogové byli seznámeni se strategií a taktikou postupu první pomoci při počátečních stádiích šikanování.

 • Odhad závažnosti – stádia onemocnění skupiny a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu šikanování.
 • Rozhovor s informátory a oběťmi.
 • Nalezení vhodných svědků.
 • Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
 • Ochrana oběti.
 • Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
 • Výchovná komise.
 • Rozhovor s rodiči oběti.
 • Práce s celou třídou.

 

b) Pro situace, kdy potřebuje škola pomoc z venku a je nutná její součinnost se servisními zařízeními a policií
V tomto případě se jedná o stanovení klíčových kroků u krizového scénáře při odhalení pokročilé šikany a u poplachového plánu při výbuchu školního lynčování.
- Bezprostřední záchrana oběti.
- Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
- Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
- Pokračující pomoc a podpora oběti.
- Nahlášení policii.
- Vlastní vyšetřování.
Při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách musí škola spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, oddělením sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.
Uvedené postupy byly přijaté jako závazné.

c) Pro situace při vypuknutí skupinového násilí
Pedagogové postupují podle Krizového scénáře při vypuknutí skupinového násilí.

5. Prevence ve třídnických hodinách (dále TH)
Pedagogové podporují utváření nových kolektivů prostřednictvím TH, sociálních her, školních a mimoškolních akcí,  projektů, harmonizačním pobytů a třídních výletů.
TH jsou zařazovány pravidelně 1x týdně. Třídní učitelé mají pravomoc, v případě vyskytnutí se závažného problému, svolat v rámci vyučování TH.
Třídní učitelé se při TH zaměřují na činnosti rozvíjející pozitivní vztahy a provádějí zpětnou vazbu uplynulého období s rozborem.
Vhodná témata a aktivity pro realizaci TH:
- vzájemné poznávání žáků
- hry pro podporu skupinové dynamiky
- stanovení pravidel třídního kolektivu a sankcí při jejich porušování
- trénink efektivní (symetrické, partnerské) komunikace
- začlenění nových žáků do třídního kolektivu
- komunitní kruh, vedení tohoto kruhu v režii pověřeného žáka
- v oblasti šikany jsou žáci seznamováni s následujícími tématy a jsou v nich rozvíjeny tyto dovednosti:
a) co je a co není šikana
b) co je a co není „bonzování“
c) jakým způsobem se zastat oběti
d) jakým vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého

6. Prevence ve výuce
Všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí. Kromě práce ve svém předmětu se soustředí na rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu. Učitelé do výuky zahrnují tyto preventivní prvky:
- metodické hry zaměřené na vzájemné poznání, sebepoznání, uvědomění si vlastních pocitů, vhodné řešení konfliktů
- zaměření pozornosti na normy slušného chování
- práce v komunitním kruhu
- práce s pravidly třídy
- spolupráce ve skupinách a schopnost respektovat názor druhých
- učitelé se snaží vyhnout technikám a metodám vedoucím ke zvyšování napětí ve třídě

Na 1. a 2. stupni se pozornost zaměřuje především na:
- uplatňování individuálního přístupu k žákovi
- práci ve skupinách
- vedení žáků ke slušné komunikaci
- netoleranci hrubého, vulgárního, agresivního, nezdvořilého, nekamarádského chování nebo neochotu pomoci
- důsledné dodržování pravidel stanových školním řádem
- vedení žáků k pomoci bližnímu, neubližování a poskytování rad slabším
- zaujmutí striktně záporného stanoviska vůči projevům rasismu, xenofobie či nacionalismu
- důsledné pozorování sociálních vztahů v třídních kolektivech během celého roku a to všemi učiteli jak o hodinách, tak i o přestávkách
- vštěpování zákonů, zásad mezilidských vztahů a společenských norem
- vedení žáků k jednání s úctou a respektem se všemi, bez rozdílu rasy, náboženství, kultury a sociálního zázemí
- vedení žáků k znalosti svých práv a povinností, samostatnosti v rozhodování a odpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí a činů
- kladení důrazu na zdvořilost, kulturní vystupování a slušné chování
- upevňování žádoucích pozitivních forem chování žáků v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích

7. Prevence ve školním životě mimo výuku
Speciální program proti šikanování se týká i všech činností, které škola pořádá a zodpovídá za ně. Myšleno je dění, které přesahuje rámec oficiální činnosti třídy:
- dohledy o přestávkách včetně sledování rizikových míst
- přestávky na oběd
- žákovský parlament
- družina
- kroužky
- mimoškolní aktivity – sportovní soutěže, lyžařské výcviky, harmonizační pobyty, kulturní představení, školní výlety, exkurze, besedy …

 8. Ochranný režim
 Účinný ochranný režim před šikanováním má celoškolní působnost. V obecné rovině však do něj patří zejména dvě základní věci: vnitřní školní řád a dohledy učitelů.

Vnitřní školní řád

Jako existuje ve společnosti zákon, tak škola má svůj vnitřní školní řád. Ten by měl chránit všechny členy společenství školy před zvůlí a násilím.
Do školního řádu byly včleněny následující povinnosti žáků.
- Chovat se v rámci společenských norem – dodržovat společenská pravidla chování, vůči dospělým i spolužákům vystupovat zdvořile a ohleduplně. Vyvarovat se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků k dospělým i ostatním žákům.
- Neubližovat sobě, ani ostatním. Nepodporovat nesnášenlivost, šikanu, násilí, vandalismus a rasismus.
- Nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků.

Žáci jsou na počátku každého školního roku se zněním školního řádu opakovaně seznamováni. S výňatkem řádu jsou rodiče seznámeni prostřednictvím třídních schůzek, jeho celé znění je jim přístupno na webu školy. V případě změny řádu, budou rodiče o změně informováni.

Účinné dohledy
Plán dohledů o přestávkách bude svou podobou reagovat na výsledky mapování výskytu šikanování ve škole. Do rozvrhu se zahrne i kontrola rizikových prostor.

Jako součást ochranného režimu funguje „schránka důvěry“.
K pocitu bezpečí žáků ve školním prostředí jsou také vytvářena „třídní pravidla“, na jejichž dodržování by měli dohlížet jak pedagogové, tak jednotliví žáci. V případě závažných projevů násilí či patologických vztahů mezi žáky, upravuje postup řešení krizový plán, viz bod 4/c.

9. Spolupráce s rodiči
 Škola se snaží systémově spolupracovat s rodiči těmito prostředky:
- Nabídka individuálních konzultací s vyučujícími, výchovným poradcem, metodikem prevence či vedením školy dle informací na webu školy a v ŽK
- Dny otevřených dveří.
- Zapojení rodičů do akcí školy, SRPDŠ, školská rada.
- Organizování zaměřených setkání s budoucími prvňáky.
- Možnost rodičů seznámit se s „Minimálním preventivním programem“ na webových stránkách školy.
- Vzájemné informování jak ze strany školy v případě, že se šikana objeví, tak i ze strany rodičů v případě, že zpozorují nějaký problém.
- Spolupráce při řešení problémů.
- Zachování důvěrnosti informací.
- Škola má možnost prostřednictvím webových stránek školy, školní informační tabule a školního informačního kanálu ŠIK informovat veřejnost o programu školy v oblasti prevence rizikového chování.

10. Školní poradenské služby
Poradenské služby na škole poskytují:
- výchovný poradce
- metodik prevence
- školní psycholog
Ve škole je určen specialista na problematiku šikanování (metodik prevence), který poskytuje individuální, skupinové či komunitní služby žákům a je garantem tvorby a evaluace speciálního programu. Do jeho pracovní náplně mj. patří:
- činnost v URT, garance programu
- spolupráce s třídními učiteli a ostatními vyučujícími
- vzdělávací programy pro pedagogy
- projektová výuka na téma šikanování na ZŠ
- různé druhy depistáže
- diagnostika problémových tříd, v případě potvrzení sociální patologie, šikanování, realizace první pomoci, krizové intervence
- práce s rodinou, rodič obětí a agresorů
- spolupráce s institucemi, které se přímo podílejí na prevenci šikanování
- odborná knihovna, metodické pomůcky, videotéka,…

11. Spolupráce se specializovanými institucemi
V první polovině školního roku 2011/2012 bude realizován „kulatý stůl“ se spolupracujícími institucemi, při jehož realizaci budou dohodnuty možnosti a kompetence v oblasti prevence šikany i jejího řešení u jednotlivých zařízení.
V současné době může škola spolupracovat s těmito organizacemi:
- Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
- Dětský diagnostický ústav Liberec
- Středisko výchovné péče Čáp Liberec
- Odbor sociálně právní ochrany dětí MML
- Policie ČR
- Linka důvěry
- Probační a mediační služba Liberec
- o.p.s. Maják
- Programy prevence
- pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie (např. Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec aj.)

12. Dobré vztahy se školami v okolí
Škola reflektuje možnost, že může být vtažena do řešení případu mimoškolní šikany, tzn. násilí, které se děje mimo areál školy, nicméně má nějaký významný vztah ke škole. Prakticky může jít o případy, kdy agresoři a oběti jsou z jiných škol, příp. agresor (oběť) přechází z jednoho školského zařízení do druhého.
V takových případech je zapotřebí navázat spolupráci s vedením školy, odkud protagonisté šikanování jsou. Důležitým faktorem při mimoškolní šikaně je prostupnost důležitých informací mezi jednotlivými školskými zařízeními a jejich důvěrnost.
13. Průběžné vyhodnocování situace ve škole (evaluace)
V našem pojetí chápeme evaluaci jako posouzení speciálního programu proti šikanování. Toto posouzení bude prováděno jak lidmi uvnitř (autoevaluace), tak lidmi zvenku.
Pro zjištění účinnosti efektivity speciálního programu proti šikanování bude před jeho zavedením provedeno výzkumné šetření výskytu šikany na škole dle bodu 3, jehož výsledky budou porovnány s dalším šetřením, zrealizovaným o rok později.
Evaluace programu bude také realizována prostřednictvím pravidelných setkání URT.


Vypracovali: 

  Mgr. Jarmila Hegrová, ředitelka školy
  Mgr. Alexandr Irgl, zástupce ředitelky
  Mgr. Veronika Lacmanová, výchovná poradkyně

 


   V Liberci dne 16. 5. 2011