Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Výchovný poradce

Poradenství | Specifický program proti šikanování | Přijímací řízení ve šk. roce 2021/2022 | Výchovný poradce | Asistent pedagoga | Ombudsman dětem |


VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - Mgr. V. Lacmanová

KONZULTAČNÍ HODINY:

Pondělí 14:00 - 15:00, nebo dle dohody

přízemí učebního pavilonu č. dveří 30 - kabinet českého jazyka

Mou snahou je pomoci s poruchami chování a učení samotným žákům a samozřejmě i jejich rodičům, případně doporučit další opatření.
Sídlím v přízemí nové budovy, v kabinetě českého jazyka. 
Těším se na spolupráci.

1. Návrhy na řešení problémů
- konzultace s TU, Ř, pedagogickým sborem, MRCH (Metodik rizikového chování)

2. Spolupráce
- s rodiči (konzultace)
- s PPP (návrhy na vyšetření, průběžné kontroly, konzultace s psychology i pedagogy)
- s pediatrem (zdrav. problémy ovlivňující škol. úspěšnost) s ostatními institucemi (ZUŠ, ÚP – informační poradenské centrum)
Spolupráce s rodiči
• doporučení vyšetření na PPP (zdůraznění pomoci dítěti + možnost překonání obtíží při včasné pomoci)
• práce podle pokynů PPP
• osvěta (dyslexie, dysgrafie, ...)
• výběr vhodného povolání
Spolupráce s učiteli
• seznamování s problémy a jejich řešení – školní zralost, logopedie, vývojové poruchy učení
• pomoc při vyplňování žádostí o vyšetření v PPP
• zhodnocení výsledků výuky dle IP, aktualizace IP
• doplnění metodických materiálů pro vyučující a sledování práce s nimi
• správný výběr směru povolání

Školní docházka
• prevence záškoláctví
• řešení záškoláctví ve spolupráci s TU, Ř, SP
• sledování systematické práce TU – sledování nepřítomnosti, v případě podezření žádat potvrzení lékaře o nemoci, písemné sdělení rodičům ...

Spolupráce s pediatrem
• práce se zdravotně oslabenými žáky
• žáci školně nezralí

Protidrogová prevence
• důsledná spolupráce s protidrogovým koordinátorem
• sledování delikvence mládeže a její důsledky
• prevence negativních důsledků používání drog a návykových látek

I. čtvrtletí školního roku
• stanovení konzultačních hodin
• spolupráce s třídními učiteli při:
o zahájení nápravné péče u žáků s vývojovými poruchami učení
o zpracování individuálních plánů u žáků s vývojovými poruchami učení
o vytypování žáků s VPU, zajištění vyšetření v PPP

Profesní orientace vycházejících žáků
• zpracování přehledů vycházejících žáků
• předávání informací o možnostech studia na SŠ a SOU
• zajištění brožur SŠ a SOU
• beseda s pracovnicí ÚP
• nástěnka k volbě povolání
• spolupráce s rodiči, TU

II. čtvrtletí školního roku
• vyplnění přihlášek na SŠ a SOU

III. čtvrtletí školního roku
• odeslání přihlášek do SŠ a SOU
• péče o talentované žáky – soutěže, olympiády
• návrhy na kontrolní vyšetření žáků s VPU

IV. čtvrtletí školního roku
• sledování profesních zájmů žáků 8. tříd
• vyhodnocení umístění žáků 9. tříd
• vyhodnocení výsledků práce u žáků s VPU

Průběžné úkoly
• účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce
• předávání informací ostatním ped. pracovníkům
• řešení výukových a výchovných problémů
• úzká spolupráce s protidrogovým preventistou
• spolupráce s PPP a sociálním odborem
• spolupráce s pediatrem


ODKAZY:
Středisko výchovné péče Čáp
http://www.svp-lbc.cz/
Pedagogicko-psychologická poradna Liberec www.pppliberec.cz
Psychiatrické oddělení nemocnice Liberec https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/