Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Profil školy

Motto: škola, kde z dětí rostou osobnosti

Škola rodinného typu, s otevřeným přístupem všem, kteří preferují malé kolektivy, výuku jazyků, zdravý způsob života, sport a ekologii.

Škola má 14 kmenových učeben, 5 odborných učeben.

 

Žít ve společnosti je přirozená lidská potřeba, děti o to více chtějí někam patřit, být přijímané a uznávané ostatními. Každé dítě má potenciál, který se lépe rozvine, když k němu dospělí přistupují s láskou, důvěrou, otevřeností a respektem.

 

Vzdělávací program

Prostřednictvím moderního, otevřeného a tvořivého pojetí principů pedagogiky usilujeme o celostní rozvoj dětí.

Podporujeme:

- samostatnost, nezávislost v rozhodování, zdravou sebedůvěru a zodpovědnost

- tvořivost, schopnost přemýšlet v souvislostech, řešit nové situace a problémy

- spolupráci, toleranci, pocit sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za své prostředí

- radost z učení na základě svobody a vnitřní motivace

 

Zařazujeme:

Kooperativní výuku

Skupinové, kooperativní učení je velmi efektivním způsobem, jak individualizovat výuku podle potřeb jednotlivých žáků. Lepší žáci se mohou věnovat tématu šířeji nebo naopak jít do větší hloubky. Žákům, kteří mají potíže, mohou ostatní pomoci. Každý se uplatní podle svých schopností. Žáci se tak učí spolupracovat, argumentovat. Aby skupina přijala řešení, musí každý to své umět obhájit, vysvětlit ostatním, proč je nejlepší, ale také hodnotit svůj přínos k práci skupiny a konstruktivně kritizovat chyby jiných.

Činnostní učení

Umožňuje žákům docházet k novým poznatkům cestou samostatného uvažování a vyvozování. Žáci získávají nové vědomosti vlastní činností a řeší úkoly ze života. Je jim dávána možnost využívat maximálně vlastních zkušeností, samostatně vymýšlet, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, vyvozovat závěry.

Při činnostním vyučování se většinou žákům nepředávají hotové poznatky. Důraz se klade na variabilitu vyučovacích metod, při nichž žáci tvoří, pozorují, projevují vlastní názory, chybují, objevují a nalézají. K činnostnímu učení se přirozeně váže komunikace i spolupráce mezi žáky i mezi žáky a učitelem.