Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Individuální výchovný program - Pilotní škola

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


I v letošním školním roce budeme nadále pracovat s IVýP a sledovat tyto oblasti:

ze strany žáka

neplnění školních povinností (nenošení pomůcek, domácích úkolů, záškoláctví, odmítání práce při vyučování), nevhodné chování ( hrubé vyrušování při vyučování, vulgární chování, nevhodné chování ke spolužákům, zaměstnancům a k ostatní veřejnosti při akcích, agresivita, násilí, šikana kyberšikana), kriminalita, delikvence (např. krádeže), xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, nevhodné chování se sexuálním podtextem, další typy nevhodného chování (kouření včetně poskytování cigaret ostatním, užívání návykových látek včetně jejich poskytování ostatním, pití alkoholu včetně jeho poskytování ostatním, nošení nevhodných a nebezpečných předmětů do školy, netolismus)

ze strany rodičů

nedostatečná kontrola školních výsledků dítěte, nedostatečná spolupráce se školou, nevhodný příklad, ohrožování výchovy dítěte, psychické nebo tělesné týrání, nevhodné chování se sexuálním podtextem, zneužívání formu vlivu sekt a náboženských hnutí)

ze strany školy

nedostatečná či nevhodná spolupráce a komunikace s rodiči a žákem, nedostatečná kontrola, nedostatečná pomoc žákovi, nerespektování důstojnosti žáka