Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti

Návrat k dílnám | Individuální výchovný program - Pilotní škola | ZAPOJENÍ DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ | Inkluze ve škole | Podpora vzdělávání | Labyrint vědy, her a poznání | Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ-CZ.1.07/1.1.09/03.0006 | Skautský koutek | Školní poradenské pracoviště | OPVVV - Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ | Školy v pohybu | Učíme se příběhem | VZDĚLÁNÍ DOTYKEM | Modernizace výuky | Projekt "Ovoce a zelenina do škol" | Mezinárodní program GLOBE | Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti | Projekt Start In | Pomáháme školám k úspěchu | Revitalizace školního hřiště |


K 1. 7. 2018 započala realizace projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498, s jehož ukončením se počítá k 31. 8. 2020. Cílem projektu je podpora některých intervencí z  Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Naše škola se zapojila do klíčové aktivity zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a to v rámci:

Pilotního projektu na podporu čtenářské a matematické gramotnosti.

Dodavatel služby společnost BDO Advisory s. r. o. zajistí dvě vývojová kontinua. Jedno pro matematickou gramotnost a druhé pro čtenářskou gramotnost. Ideově koncept vývojových kontinuí vychází z velmi úspěšné praxe a implementace v zemích s vysokým skóre v úrovni rozvoje gramotností, jako je například Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Kanada, Skotsko apod. Tato kontinua budou vycházet z obecné konceptualizace gramotností dle PISA a z odborné literatury.

 

Vývojová kontinua budou připravena pro 6., resp. 7. třídy základních škol a 1., resp. 2. ročník středních odborných škol a středních odborných učilišť. Kontinua budou sestavena tak, aby obsahovala minimálně 5 diagnostických úrovní a umožnily zařazení žáků dle jejich schopností a dovedností v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti v klíčových dimenzích měřených gramotností. Pedagogům mapy umožní sledovat nejen počáteční úroveň jednotlivých žáků, ale především jejich vývoj a individuálně se tak zaměřit na ty dimenze gramotnosti, které jsou pro každého žáka nejdůležitější.

Do rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti budou intenzivně zapojeni všichni pedagogové včetně pedagogů odborných předmětů. Bude tak zajištěna spolupráce napříč předměty, žáci budou vnímat matematickou a čtenářskou gramotnost jako přirozenou součást výuky a dojde k intenzivnějšímu rozvoji gramotností v rámci školy. Pedagogům odborných předmětů bude zajištěna zvýšená podpora.

Dle dohody mezi žadatelem, školami a budoucím dodavatelem, bude z 25 zapojených ZŠ a 10 SOU či SOŠ vybráno 5 pilotních ZŠ a 3 pilotní SOU či SOŠ, jimž bude poskytnut vyšší stupeň podpory. Tyto školy bude osobně navštěvovat tým dodavatele a dle potřeb školy se zaměří na konkrétní metodickou podporu školy. Typicky bude mít metodická podpora formu konzultací pro pedagogy či tandemové výuky a následné zpětné vazby či návštěvy výuky, její rozbor a následná kontinuální práce s pedagogy.

K určení úrovně žáků dle vývojových kontinuí poslouží on-line nástroj, který umožní z ekonomických a administrativních důvodů realizovat testování na počítačích. Pedagogický pracovník získá detailní informace o zařazení do úrovní a dimenzí gramotnosti jak za celou třídu, tak za jednotlivé žáky. Žáci obdrží výstup z testu, jehož součástí bude zařazení do vývojového kontinua, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj gramotností. Toto testování bude provedeno za celý projekt 3 krát. Tím bude zajištěna aktuálnost doporučení a formativnost hodnocení pro žáky a pedagogy, zároveň budou pedagogové, školy i zřizovatel moci sledovat průběh a efektivitu projektu.

 

V další fázi projektu bude pedagogům k dispozici portál s konkrétními doporučeními, metodikami, nápady do hodin a pracovními listy pro rozvoj gramotností žáků, které budou vycházet z vývojových kontinuí.

 

Žákům budou na základě výsledků ve čtenářské gramotnosti doporučovány konkrétní knihy odpovídající jejich úrovni. Bude tak zajištěno, že pedagogové budou u žáků snadno podporovat chuť číst, protože žáci budou pracovat s knihami, které odpovídají jejich úrovni a tak je od čtení neodrazují. Pedagogům budou také k dispozici metodické materiály, které budou s doporučenými knihami pracovat. V rámci matematické gramotnosti budou mít učitelé k dispozici on-line nástroj pro rozvoj a zvnitřňování matematického myšlení žáků s důrazem na praktickou aplikaci matematických znalostí a dovedností v mezipředmětových vztazích.
On-line nástroj bude pracovat s úrovní žáků na základě vývojového kontinua.

Na závěr projektu bude vypracována souhrnná zpráva, která zhodnotí výsledky projektu, zejména jeho efektivitu v rozvoji gramotností. Zpráva nabídne i další doporučení pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.