Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Informace o školní družině

Řád školní družiny | Platby ve ŠD | ŠVP školní družiny | Informace o školní družině |


 

Činnost v naší školní družině probíhá ve čtyřech odděleních a je určena pro děti z 1. – 5. třídy. Zaměřujeme se hlavně na relaxaci dětí po vyučování, pobyt venku, na zájmovou vzdělávací činnost a na vytváření vztahů mezi dětmi.

Vybavení prostor školní družiny je na velice dobré úrovni – děti mají k dispozici společenské hry, stavebnice, materiály na výtvarnou činnost, mohou využívat sportovní vybavení, počítače a kvalitně vybavenou školní knihovnu.

Ještě využíváme pro vyžití dětí tělocvičny a školní hřiště.

Každý měsíc pořádáme minimálně jednu společnou akci, o které vždy včas informujeme na webových stránkách školy.

Za všechny můžeme jmenovat besedy s městskou policií, keramické a výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, návštěvu dětí z mateřské školy ve školní družině, posezení u vánočního stromu, vánoční sportovní hry v tělocvičně, pletení pomlázek, besedy se spisovateli v knihovně, přírodovědný závod, malování na asfalt, turnaj ve vybíjené, společné výlety a projekty na rozličná témata.

 

Celoroční plán činnosti a akcí školní družiny při ZŠ Švermova pro školní rok 2023/2024

     Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině.
Činnost vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně-vzdělávací i sociální. Základem je výchova ve volném čase – bezprostřední naplňování volného času dítěte a výchova k volnému času – to je vytváření návyků užívání volného času žádoucími aktivitami.

Hlavní úkoly: Naplňovat úkoly Školního vzdělávacího programu základní školy a Školního vzdělávacího programu školní družiny.

Odpočinkové činnosti odstraňování únavy žáků z vyučování – optimální řešení odpočinku dle individuálních potřeb – vytváření celkové duševní pohody dětí (odpočinek na koberci, klidné hry, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech, rozhovory, vyprávění, stolní hry aj.) - hádanky, luštěnky, křížovky, kvízy – tvořivé ,konstruktivní hry, pexesa, kvarteta – tematické hry - rodina, povolání.

Rekreační činnosti vydatná pohybová aktivita na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu – účinné využívání sportovního náčiní, her a hraček – tělovýchovné chvilky dle vlastního výběru, řízené soutěživé hry, pohybové hry.

Zájmové činnosti:

 • Sportovní zájmová činnost – podpora rozvoj přirozeného zájmu o pohybovou aktivitu (účelné využití tělocvičny a hřiště) – zdokonalovat sportovní zdatnost dětí – poznávání různých druhů sportů i her – utváření a upevňování morálních a volních vlastností, sebekázeň, smysl pro kolektiv – pěstování pohybových dovedností, zájmů
 • Přírodovědná zájmová činnost – rozvoj zájmu žáků o přírodu –výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě – ekologie –pozorování přírody a jejich proměn – ochrana životního prostředí
 • Estetická výchovná zájmová činnost – zájem o četbu, hudbu, poslech, dramatizaci, divadlo – rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby a pracovně technických dovedností – využívání poznatků získaných ve škole – vedení k samostatné práci – rozvoj zvyklostí a kulturního chování – rozvoj řeči a komunikace, ohleduplnost k mladším, slabším, úcta ke starším – udržování čistoty a hygienických návyků- péče o zdraví, návyky sebeobsluhy.
 • Spolupráce se školní i krajskou knihovnou, dále pak s hasiči, policií, třídními učiteli,
 • Dopravní výchova – hry na dopravním koberci, chování chodce v provozu, vybavení a údržba kola, hry na bezpečných místech.
 • Výpočetní technika – využití PC ve školní družině i počítačové učebně.
 • Společné odpolední akce školní družiny – výlety, exkurze.

 

Struktura školní družiny:

 • 1. oddělení: Julie Růžičková
 • 2. oddělení : Bohuslava Chaloupecká
 • 3. oddělení : Veronika Březinová
 • 4. oddělení : Mgr. Michaela Slowiaková 

 

Dokumentace:

 • ŠVP školní družiny
 • ŠVP základní školy
 • Zápisní lístky
 • Třídní kniha
 • Docházkový sešit (ranní ŠD)
 • Celoroční, měsíční a týdenní plány
 • Informace o provozu školní družiny
 • Řád školní družiny

  

Hlavní akce školní družiny:

Září – Objevujeme nový svět

 • Zdobíme naši ŠD, vymýšlíme, kreslíme apod.
 • Cesta do školy: Povídáme si o cestě do školy a domů……
 • Zajímáme se o dopravní značky, soutěžíme, vyrábíme atd.
 • Atletická olympiáda naruby na školním hřišti

 

Říjen – Barvy podzimu

 • Závod koloběžek
 • Výstavka přírodnin – obrazy z přírodních materiálů
 • Práce z přírodních materiálů, lisujeme podzimní listí
 • Tvorba pravidel v ŠD
 • Seznámení s naučnou stezkou v okolí škol
 • Portrét z ovoce a zeleniny
 • Výlety jednotlivých oddělení
 • Drakiáda

 

 Listopad – Vyprávění meluzíny

 • Výroba dárků pro MŠ.
 • Práce v počítačové učebně
 • Pozorování podzimní přírody
 • Kreslíme a malujeme podzimní náměty
 • Halloweenské odpoledne
 • Františkovská záhada – připravit pro ostatní oddělení úkoly, připravit na určitém místě v okolí školy (hřiště, blízké okolí), kde najdou ukrytou zprávu, chybějící slova z dopisu/zprávy - doplnit, zjistit, jak a kdy Františkov vznikl - Františkov (Liberec X):

 

 

Prosinec – Těšíme se na Vánoce

 • Čas adventní – vnímáme začínající atmosféru Vánoc …..
 • Zpívání na schodech
 • Kouzelný čas Vánoc (vyprávění o vánočních zvycích, zpěv koled, výroba ozdob a přáníček, výzdoba prostor a heren aj.)
 • Vánoční besídky v ŠD.
 • Hrátky na sněhu, vycházky do zimní přírody.
 • Čertoviny – soutěžní odpoledne s čertovskými disciplínami.
 • Vystoupení v domovu s pečovatelskou službou na Františkově.
 • Vánoční dílničky pro děti z MŠ

 

  Leden – V ledovém království

 • Hry na sněhu
 • Projekt – Zvířata kolem nás.
 • Výlet do zimní přírody – staráme se o zvířátka.
 • Horolezecká výprava - soutěže v tělocvičně
 • Den deskových her a hlavolamů – přinést z domova, vyrobit v družině, stanoviště

 

Únor – Veselý masopust

 • Návštěva u profesionálních hasičů
 • Masopustní karneval
 • Pozorování zimní přírody, stop ve sněhu
 • Komiksový den – oblíbený komiks, výroba komiksu jednotlivá oddělení, výstava – dobrovolné vstupné

 

 Březen – Narodila se pampeliška

 • Velikonoční dílny.
 • Jarní tradice a zvyky - Velikonoce
 • Pletení pomlázek
 • Vynášení Morany
 • Návštěva u hasičů
 • Vycházky do jarní přírody, pozorování přírody jak se probouzí.
 • Odemykání jara – hledání klíčů po zvládnutí úkolu, společně na hřišti přivítat jaro – rostliny, stromy, lesní zvěř, hmyz, ptáci z teplých krajin...

 

 Duben – Přiletěla vlaštovička

 • Den země - co do přírody nepatří, úklid okolí školy.
 • Cestou necestou (příklady vhodného i nevhodného chování v dopravních prostředcích, scénky, vycházky apod.)
 • Výkresy z pozorování jarní přírody
 • Čarodějnice – získání čarodějnického průkazu za splnění úkolů.

 

Květen – Kytička pro maminku

 • Výlet do přírody – přírodu chráníme.
 • Oslava Dne matek 
 • Výroba dárků pro maminky.
 • RZS Liberec – exkurze.
 • Návštěva útulku.
 • Workshop Mladí záchranáři – kurz 1. pomoci, stanoviště

 

 

 Červen – Dětský svět

 • Oslava MDD
 • Sportovní činnosti na hřišti
 • Výtvarné práce – Můj rok v družině
 • Atletická olympiáda
 • návštěva ekoparku u fotbalového stadionu s programem

 


Průběžně:

 • Oslavy narozenin a svátků dětí
 • Práce s dětskými časopisy (Pastelka, Mateřidouška, Můj vláček aj.)
 • Využití heren ŠD, spol. místnosti, učebny PC, tělocvičny ...
 • Fotodokumentace
 • Celoroční projekty ŠVP ŠD.

Akce ze ŠVP ŠD budou rozepsány podrobněji v každém měsíci a uveřejněny pro rodiče a děti na webových stránkách školy.

Zpracovala: Julie Růžičková, vedoucí vychovatelka