• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Složení školské rady
Zástupce zřizovatelePhDr. Mgr. Ivan Langr,
Ph.D. Ing. Bohumil Koloc
Zástupce pedagogůMgr. Alexandr Irgl
Mgr. Daniel Vacata
Zástupce rodičůMgr. Helena Koutková
Bc. Naděžda Vykoukalová
Kompetence školské rady