• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

ŠPP - PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

společné vzdělávání všech dětí bez rozdílu při zohlednění jejich individuálních potřeb

Školský zákon č. 561/2004 Sb. a související předpisy zaručují všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným takovou podporu, aby se mohly úspěšně vzdělávat a rozvíjet v běžné škole v místě svého bydliště a mezi svými vrstevníky.

Co podporuje společné vzdělávání